Skip links

تولید صنعتی

شرکت دانا سیستم بعنوان یک شرکت دانش بنیان صنعتی، آماده پیاده سازی سیستم برای شرکت های تولیدی می باشد. ما برای روش های مختلف تولیدی شما، راهکارهای متفاوتی در سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) داریم:

  • تولید بر اساس مهندسی (ETO)
  • تولید بر اساس سفارش مشتری (MTO)
  • تولید بر اساس پیش بینی فروش (MTS)
  • تولید مونتاژی بر اساس سفارش مشتری (ATO)
  • تولید بر اساس انتخاب مدل مشتری (CTO)
  • تولید چند روشی (Mixed-mode)

تولید صنعتی|داناسیستم

 شروع فرایند در سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) از برنامه ریزی تقاضا (Demand Planning) یا بعبارت دیگر پیش بینی فروش آغاز می شود. در این قسمت سیستم، مطابق رفتار فروش محصولات در گذشته و ورودی های دستی کارشناسان، میزان فروش را در طول سال به تفکیک ماه پیش بینی خواهد کرد. خروجی فرایند مذکور بعنوان ورودی قسمت برنامه ریزی اصلی تولید که بصورت خانوادگی و یا به تفکیک محصولات خواهد بود. در این قسمت برنامه هفتگی و یا ماهانه تولید آماده گردیده و در قسمت RCCP، بررسی خواهد شد که آیا قسمت تولید توان پاسخگویی به برنامه کلی را خواهد داشت یا خیر. پس از انجام رفت و برگشت های نهایی و مشخص شدن برنامه تولید، سیستم با پارامترهای خود مانند: BOM، OPC، Lead Time، Re-Ordering و بسیاری از پارامترهای دیگر قسمت برنامه ریزی مواد را اجرا خواهد کرد که در نتیجه آن درخواست های خرید و سفارشات تولید را صادر خواهد کرد. سیستم در این مرحله و حتی در حین تولید در صورت پیش بینی کمبود مواد، پیغام هایی را برای مقامهای مسئول برنامه ریزی بصورت اتوماتیک صادر خواهد کرد.

 قسمت های دیگری نیز در سیستم تولید (ERP) دخیل هستند مانند قسمت بهای تمام شده سیستم که قیمت تخمینی محصول را با متد های مختلف مانند آخرین قیمت خرید، میانگین زمانی خرید، قیمت تخمینی محاسبه خواهد کرد و در لحظه این قیمت را با بهای تمام شده واقعی کالا خواهد سنجید. قسمت دیگر کنترل کیفیت نیمه ساخته ها و محصولات است که بصورت پارامتریک صورت می پذیرد. برنامه ریزی بر اساس محدودیت (CBS) نیز برای شرکت هایی که در فرایند تولید خود دارای گلوگاه می باشند پیشنهاد می گردد.

نقشه فرایندی

Home
Account
Cart
Search